MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

To była konwencja w amerykańskim stylu! Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej zaprezentowali swoich kandydatów w wyborach samorządowych

Piotr Fehler
Piotr Fehler
Prezentacja punktów programowych wspólnych dla Miasta i Gminy Pleszew oraz powiatu pleszewskiego była jednym z elementów konwencji wyborczej Miłośników Ziemi Pleszewskiej, która odbyła się w czwartek, 7 marca w Kinie Hel w Pleszewie. Stowarzyszenie poparło również Grzegorza Grygiela w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Konwencja wyborcza Miłośników Ziemi Pleszewskiej

Do wyborów samorządowych pozostało 30 dni. Kampania nabrała tempa, na co wpływ miało oczywiście zarejestrowanie list kandydatów do rad gmin, miast, powiatów i sejmików. Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej podczas konwencji wyborczej w iście amerykańskim stylu zaprezentowali kandydatów do Rady Miasta i Gminy Pleszew oraz Rady Powiatu Pleszewskiego.

- Tą konwencją oficjalnie inaugurujemy naszą oficjalną kampanię wyborczą 2024, bo Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej efektywnie działają na rzecz rozwoju całej Ziemi Pleszewskiej - zapowiedziała Anna Bogacz.

Konwencja wyborcza Miłośników Ziemi Pleszewskiej była okazją nie tylko do przedstawienia programu wyborczego, ale także była momentem mobilizacji i jednoczenia społeczności pleszewskiej wokół wspólnych wartości oraz celów rozwoju. W atmosferze entuzjazmu i zaangażowania uczestnicy konwencji wyrazili swoje wsparcie dla kandydatury burmistrza Arkadiusza Ptaka oraz założeń programowych.

Burmistrz Pleszewa podsumował 5-letnią kadencję Miłośników Ziemi Pleszewskiej

Zanim Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej przedstawili swoje wyborcze obietnice spojrzeli w przeszłość. Arkadiusz Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podsumował swoją 5-letnią działalność przy współpracy Rady Miasta i Gminy Pleszew. Mówił o tym, co udało się zrobić oraz o tym, czego przez ten okres nie udało się zrealizować

5-letni plan Miłośników Ziemi Pleszewskiej

W obliczu zbliżających się wyborów, Pleszew stoi przed ważnymi wyzwaniami i możliwościami. Decyzje podejmowane przez wyborców będą miały długofalowe konsekwencje dla rozwoju miasta, dlatego chcąc ich zachęcić Izabela Świątek, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Pleszew przedstawiła plan na nadchodzącą kadencję, który został podzielony na 8 konkretnych punktów.

1. Komunikacja publiczna i bezpieczeństwo

 • · Rozbudowa komunikacji publicznej o nowe trasy, zgodnie z potrzebami mieszkańców szczególnie terenów wiejskich oraz pracodawców i szkół.
 • · Instalacja informacyjnych tablic/totemów świetlnych na węzłowych przystankach komunikacji, dających pasażerowi jasną i bieżącą informację.
 • · Wymiana starych wiat przystankowych na nowoczesne z dodatkową opcją – stojaków rowerowych.
 • · Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych z autonomicznym oświetleniem.
 • · Organizacja ruchu drogowego uwzględniająca bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
 • · Rozwój sieci ścieżek i dróg rowerowych, komunikujących miasto i wsie.
 • · Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej i wsparcie finansowe dla budowy powiatowych i krajowych dróg oraz chodników leżących w obszarze Miasta i Gminy Pleszew.
 • · Kontynuacja działań na rzecz powstania strażnicy OSP Pleszew.
 • · Lobbing na rzecz obwodnicy Pleszewa oraz budowy drogi szybkiego ruchu S11.

2. Zmiany klimaty

 • · Edukacja ekologiczna.
 • · Poprawa jakości powietrza: edukacja, wsparcie, monitoring.
 • · Kontynuacja wymiany oświetlenia ulicznego starego typu na lampy LED.
 • · Zabezpieczenie Miasta i Gminy w wodę – poszukiwanie oraz budowa nowych ujęć i przepompowni, zakładanie czujników sieci i ich monitoring.
 • · Wyposażenie instytucji publicznych w zbiorniki na wody opadowe i instalacje fotowoltaiczne.
 • · Podjęcie działań dających Gminie możliwość produkcji energii elektrycznej na potrzeby instytucji publicznych i spółek komunalnych

3. Mieszkalnictwo

 • · Inkubator mieszkaniowy - wsparcie pleszewian w usamodzielnianiu się i mobilizacja do pozostania, bądź powrotu do Pleszewa.
 • · Budownictwo mieszkaniowe – kolejne mieszkania z możliwością pełnej spłaty i dojściem do własn

ości.

4. Edukacja

 • · Uruchomienie kolejnych specjalistycznych pracowni szkolnych i przedszkolnych, wspierających rozwój dzieci i służących terapii.
 • · Wprowadzenie dodatkowych edukacyjnych miejsc nauki i wypoczynku.
 • · Wdrożenie programów rozwijających najważniejsze kompetencje przyszłości, ułatwiających niezależność na rynku pracy i w życiu codziennym.
 • · Inwestycje w swobodną komunikację w języku angielskimi dzieci oraz młodzieży.
 • · Uruchomienie klas sportowych na poziomie szkół podstawowych, dających młodzieży możliwość realizacji pasji i życiowych planów.
 • · Specjalistyczne doradztwo zawodowe dla młodzieży nakierowane na pełną diagnozę predyspozycji zawodowych uczniów i przygotowania do świadomego wyboru.
 • · Wdrożenie programu zapobiegającego skrzywieniom kręgosłupa u dzieci „Szkoła bez ciężaru”.

5. Zdrowie

 • · Zwiększenie dostępu do usług rehabilitacyjnych i psychologicznych, w szczególności osobom niemającym możliwości wyjścia ze swoich domów, poprzez uruchomienie „mobilnego” specjalisty.
 • · Badania przesiewowe dzieci i młodzieży w zakresie wad wzroku, deficytów słuchu, skrzywienia kręgosłupa, zaburzenia odżywiania, psychologicznych skutków bodźców cyfrowych.
 • · Rozszerzenie oferty sportowej i rekreacyjnej w kontekście szeroko pojętej profilaktyki zdrowia z naciskiem na jego utrzymanie.
 • · Cykliczne zajęcia dla dzieci i dorosłych z udzielania pierwszej pomocy.
 • · Dofinansowanie in vitro.

6. Wsparcie przedsiębiorczości

 • · Compact Lab - utworzenie inkubatora przedsiębiorczości z zapleczem hotelowo – konferencyjnym, strefą coworkingową, doradztwem dla rozpoczynających i rozwijających działalność, wsparcie startupów.
 • · Targi lokalnych produktów – umożliwienie rękodzielnikom i wytwórcom produktów lokalnych prezentacji i sprzedaży własnych wyrobów w ramach cyklicznych spotkań na pleszewskim rynku.
 • · Wprowadzenie Karty Mieszkańca, pozwalającej na korzystanie ze specjalnych ofert, zniżek, programów lojalnościowych, parkingów, komunikacji publicznej.
 • · Wyznaczanie nowych terenów inwestycyjnych.
 • · Dostosowanie lokalnej polityki gospodarowania przestrzenią do potrzeb zmieniającego się świata.

7. Czas wolny, wypoczynek, rekreacja

 • · Poprawa estetyki i standardu utrzymania istniejących terenów zielonych oraz podjęcie działań mających na celu utworzenie nowych, ogólnodostępnych miejsc rekreacji.
 • · Inwestycje w zieleń w szkołach i przedszkolach nie tylko w kontekście zmian przestrzennych, ale także edukacyjnych i społecznych, poprzez rozszerzenie funkcji terenów szkolnych.
 • · Rozbudowa istniejącej infrastruktury sportowej o zdiagnozowane potrzeby aktywnych mieszkańców.
 • · Organizacja i rozbudowa sieci szlaków rekreacyjnych, edukacyjnych i tras biegowych zaspakajających potrzeby rodzin i sportowców.
 • · Budowa i uruchomienie muzeum kolejki wąskotorowej na starym dworcu w Kowalewie, będącego kolejnym elementem rewitalizowanych terenów pokolejowych.
 • · Remont kamienicy przy ul. Kaliskiej 2 z przeznaczeniem na muzeum Mariana Bogusza dającego możliwość eksponowania bogatych zbiorów prac czołowego artysty polskiej awangardy i miejsce warsztatów rozwijających artystycznie kolejne pokolenia pleszewian.
 • · Kontynuacja remontów sal wiejskich jako centrów spotkań i inicjatyw lokalnych każdej społeczności wiejskiej.
 • · Kontynuacja wsparcia dla grupy wolontariackiej sprawującej opiekę nad przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt oraz dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 • · Inwestycje w bogatą ofertę spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 • · Rewitalizacja społeczna i kulturalna centrum miasta.

8. Problemy i potrzeby społeczne

 • · Intensywna, pozainstytucjonalna opieka nad samotnymi osobami w wieku dojrzałym.
 • · Wdrożenie systemu teleopieki z opaską monitorującą funkcje życiowe i przyciskiem ratunkowym dedykowany osobom starszym, zależnym i samotnym.
 • · Wsparcie opieką zastępczą opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz asystencją osób zależnych.
 • · Zwiększenie liczby uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy - wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwijanie zaradności i samodzielności życiowej, a także integracja społeczna.
 • · Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw oraz uzupełnienie szkolnych i przedszkolnych miejsc rekreacji o urządzenia dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.
 • · Kontynuacja likwidacji barier architektonicznych, w szczególności dla seniorów, dzieci i osób z niepełnosprawnościami.
 • · Wdrożenie nowych usług społecznych dedykowanych rodzinom w kryzysie wychowania i relacji rodzinnych oraz seniorom, głównie w obszarze wsparcia życia codziennego.
 • · Aktywne działania Pleszewskiej Akademii Społecznej – cykle spotkań ze specjalistami w zakresie aktualnych problemów społecznych.
 • · Kontynuacja programów i wydarzeń przede wszystkim dla dzieci, młodzieży i seniorów: nauki pływania, stypendiów, nagród sportowych oraz za aktywność społeczną, wparcie dla organizacji i stowarzyszeń zajmujących się ofertą czasu wolnego.

Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej startują do Rady Powiatu Pleszewskiego

Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej coraz lepiej czują się również w Radzie Powiatu Pleszewskiego. W obecnej jeszcze kadencji na czele Rady stoi reprezentant Miłośników - Marian Adamek, a wicestarostą pleszewskim jest Damian Szwedziak, któremu przypadł zaszczyt zaprezentowania programu wyborczego oraz kandydatów do trzech okręgów Chocz, Czermin, Gizałki oraz Dobrzyca i Gołuchów.

W programie Miłośników Ziemi Pleszewskiej w powiecie znalazły się poszczególne punkty:

 • 1. Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie i kształcenie młodzieży na nowoczesnych kierunkach nauki.
 • 2. Rozwój komunikacji publicznej na terenie Powiatu Pleszewskiego.
 • 3. Poprawa bieżącego utrzymania porządku na drogach powiatowych.
 • 4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.
 • 5. Modernizacja dróg powiatowych.
 • 6. Uzupełnienie i rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie powiatu.
 • 7. Modernizacja szpitala oraz poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Pleszewie.
 • 8. Przyjazne dzieciom szkolnictwo specjalne.
 • 9. Wzmocnienie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży z naszego powiatu przez działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 • 10. Stwarzanie warunków do zakładania i rozwoju działalności gospodarczej.
 • 11. Ochrona środowiska oraz oszczędzanie wody.
 • 12. Działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie powiatu.
 • 13. Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Pleszewie.
 • 14. Wsparcie dla sekcji młodzieżowych klubów sportowych, organizacji pozarządowych, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Kół Gospodyń Wiejskich.
 • 15. Wspieranie inicjatyw sportowych i turystyki na terenie powiatu.
 • 16. Integracja wszystkich gmin Powiatu Pleszewskiego.
 • 17. Współpraca powiatu ze wszystkimi gminami w celu zmniejszenia wyludniania się Ziemi Pleszewskiej.

Polub nas na FB

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych z Miasta i Gminy Pleszew pod nazwą "Witajcie w naszej bajce". Mali aktorzy na dużej scenie.

Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych z Miasta i Gminy Pleszew ...

Dzień Kobiet w Pleszewie. Seniorki z Miasta i Gminy Pleszew pokazały prawdziwą moc na parkiecie. Tutaj "żadna dama nie tańczyła sama"!

Dzień Kobiet w Pleszewie. Seniorki z Miasta i Gminy Pleszew ...

Dzień Kobiet 2024 w stylu Barbie. Było wyjątkowo słodko i różowo! Panie w Kowalewie bawiły się do białego rana!

Dzień Kobiet 2024 w stylu Barbie. Było wyjątkowo słodko i ró...

Dzień Kobiet w Marszewie pod Pleszewem. Tulipany dla każdej pani i doskonała zabawa do samego rana!

Dzień Kobiet w Marszewie pod Pleszewem. Tulipany dla każdej ...

Cztery rozdziały: miasto i gmina Pleszew w liczbach, kalendarium, artykuły oraz odznaczeni i wyróżnieni składają się na „Rocznik Pleszewski 2023”. Promocja najnowszego wydawnictwa odbyła się w czwartek, 29 lutego 2024 roku, w Muzeum Regionalnym

Promocja „Rocznika Pleszewskiego 2023” w Muzeum Regionalnym....

Mieszkańcy Pleszew wśród zasłużonych Wielkopolan! Wojewoda wielkopolska odznaczyła ich Srebrnym i Brązowym Krzyże Zasług

Mieszkańcy Pleszew wśród zasłużonych Wielkopolan! Wojewoda w...

Gala Pleszewskiego Sportu 2024 czyli najlepsi sportowcy nagrodzeni przez Miasto i Gminę Pleszew. Coraz mocniej rozpychają się łokciami

Gala Pleszewskiego Sportu 2024 czyli najlepsi sportowcy nagr...

XVII Gminny Konkurs Wypieku Ciasta Domowego w Brzeziu. Najsmaczniejszy konkurs na świecie rozstrzygnięty! Te placki to niebo w gębie!

XVII Gminny Konkurs Wypieku Ciasta Domowego w Brzeziu. Najsm...

Pary z Pleszewa w plebiscycie dla zakochanych "Ona i On". Mogą zgarnąć cenne nagrody. ZDJĘCIA

Pary z Pleszewa w plebiscycie dla zakochanych "Ona i On". Mo...

Kabaret Młodych Panów w Pleszewie. Rozbawili publiczność do łez. To była prawdziwa dawka humoru

Kabaret Młodych Panów w Pleszewie. Rozbawili publiczność do ...

Pleszew pożegnał małego Ignasia. W niebo pofrunęły biało-nie...

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Dzień Matki. Jak kobiety radzą sobie na rynku pracy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pleszew.naszemiasto.pl Nasze Miasto