§ 1. Nazwa i rodzaj konkursu Organizuje się konkurs pod nazwą „Wielki Wiosenny Konkurs Tygodnika Wągrowieckiego” § 2. Podmiot urządzający Konkurs Konkurs organizuje „Polskapresse” Sp.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
§ 1.
Nazwa i rodzaj konkursu

Organizuje się konkurs pod nazwą „Wielki Wiosenny Konkurs Tygodnika Wągrowieckiego”

§ 2.
Podmiot urządzający Konkurs

Konkurs organizuje „Polskapresse” Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska 60-782 Poznań
ul. Grunwaldzka 19 , wpisaną do rejestru przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000002408, (zwana dalej „Organizatorem”). Konkurs będzie prowadzony na łamach tygodnika Wągrowieckiego zwanego dalej Tygodnikiem.

§ 3.
Obszar Konkursu

Konkurs jest organizowany na obszarze Wielkopolski .

§ 4.
Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.04.2009 r. i trwać będzie do dnia 19.06.2009 r.

§ 5.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora).

3. Uczestnicy Konkursu będą wyrażać pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Konkursu ich danych osobowych, wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Po wyrażeniu takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

§ 6.
Nagrody w Konkursie

1. Nagrody w Konkursie to:

a) Nagroda Główna nr 1 – Wycieczka zagraniczna dla dwóch osób o wartości 1000,00 zł

b) Nagroda Główna nr 2 – Skuter o wartości 2500,00 zł

c) Nagrody Pozostałe:
- Sprzęt RTV i AGD o łącznej wartości 500,00 zł
– sprzęt do domu i ogrodu o łącznej wartości 500,00 zł
- roczny kurs tańca i jogi o wartości 150,00 zł


§ 7.
Komisja konkursowa

1. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

- Krzysztof Czapul – przewodniczący komisji
- Renata Kornobis – sekretarz komisji

§ 8.
Zasady prowadzenia Konkursu

1. Kupony Konkursowe publikowane będę od dnia 17.04 br. do dnia 16.06 br. w piątki na łamach tygodnika.
2. Aby wygrać nagrody należy zebrać wszystkie kupony publikowane na łamach tygodnika podczas trwania całego konkursu oraz wpisać hasło promujące tygodnik na ostatnim kuponie publikowanym w dniu 16.06 br.
3. W przypadku nie wpisania do ostatniego kuponu publikowanego w tygodniku w dniu 16.06 br. hasła promującego tygodnik zgłoszenie konkursowe jest nieważne.
4. Każdy z uczestników może dostarczyć dowolną liczbę zgłoszeń konkursowych.
5. Zestawy kuponów stanowiące zgłoszenie konkursowe muszą się składać wyłącznie z oryginalnych kuponów, publikowanych na łamach tygodnika.
Zestawy zawierające kupony nieoryginalne zostają wyłączone z Konkursu.
6. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać do redakcji Tygodnika najpóźniej do dnia 23.06.2009 roku.
§ 9.

Ogłoszenie wyników i zasady wydawania nagród


1. Komisja konkursowa po otrzymaniu wszystkich nadesłanych zgłoszeń wyłoni laureatów konkursu.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na łamach Tygodnika 26.06.2009 r.
3. Laureaci konkursu zobowiązani będą do wpłacenia należnego podatku od nagród, w wysokości 10% wartości nagrody.
4.Organizator oświadcza, iż nagrody w ramach niniejszego konkursu, zostaną przekazane zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t.: Dz.U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.).
5. W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród jest osoba, należąca do grona osób, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka nie uzyskuje prawa do nagrody. Organizator może zażądać od uczestnika Konkursu przed wydaniem mu nagrody złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest on osobą wyłączoną z udziału w Konkursie.


§ 10
Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem.

2. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisje konkursowe w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Decyzja Komisji konkursowych w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 11
Przedawnienie roszczeń

1. Roszczenia uczestnika w stosunku do Organizatora z tytułu urządzania Konkursu przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia ich wymagalności.

2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi.

§ 12
Udostępnianie Regulaminu

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym
w siedzibach Organizatora przez czas trwania Konkursu, począwszy od dnia jego rozpoczęcia
a także w Internecie na stronie www.wagrowiec.naszemiasto.pl,
2. Na prośbę zainteresowanego wyrażona na piśmie treść regulaminów może być mu przesłana pocztą lub drogą mailową.

§ 13
Ochrona Danych Osobowych

Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w zakresie i celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu.

§ 14
Moc wiążąca Regulaminu

Materiały reklamowo-promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.


§ 15
Sąd i prawo właściwe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z niniejszym Regulaminem lub Konkursem będą rozstrzygane przez sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.


§ 16
Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich (m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

2. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

Czytaj także