Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Unijne wsparcie pomoże zagrożonym wykluczeniem (© 123rf)

Fundusze Europejskie. Projekty obejmą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wszystkie będą koncentrowały się na wsparciu udzielanym w miejscu zamieszkania

Wykluczenie społeczne dotyka nie tylko jednostek i rodzin, ale też niekiedy całych społeczności. Sprzyjają mu nie tylko niskie dochody, ale także przewlekłe choroby, wychowywanie dzieci z niepełnosprawnością. Inne problemy stwarzające zagrożenie wykluczeniem to własne niedomogi, w tym niepełnosprawność intelektualna czy niepełnosprawności sprzężone, a także na przykład zaburzenie psychiczne.

Osoby, które nękają tego typu problemy nie są w stanie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, ekonomicznym, kulturalnym, popadając często w izolację. W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które borykają się z więcej niż jednym problemem sprzyjającym wykluczeniu społecznemu. Właśnie dla nich szczególnie ważny jest dostęp do usług społecznych pomagających pokonać bariery, które utrudniają im pełne, aktywne życie.

Fundusze Europejskie - dwa konkursy na wsparcie
Fundusze unijne pozwolą sfinansować projekty, służące wsparciu osób bądź rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym naciskiem na wsparcie tych, którzy doświadczają wykluczenia społecznego z powodu więcej niż jednej z przesłanek. Pomocą zostaną objęte także osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

27 lutego lutego na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pojawiło się ogłoszenie o planowanych dwóch konkursach w ramach Poddziałania 7.7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe (w tym wsparcie OSI) oraz „Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe (LGD)”.

Pierwszy z konkursów, w którym do podziału jest ponad 45 mln zł, adresowany jest między innymi do podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy, jednostek samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe działające na terenie całej Wielkopolski. W ramach konkursu przewiduje się ponadto wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Konin, Leszno).

Część sumy przeznaczonej na ten konkurs, czyli ponad 9,7 mln zł została zarezerwowana na projekty zintegrowane - czyli takie, w których do realizacji zgłoszonych projektów będą potrzebne też inwestycje w obiekty służące wsparciu. Pieniądze na ten cel zostaną rozdzielone w konkursie na Poddziałanie 9.1.2 zaplanowanym na trzeci kwartał bieżącego roku. Już teraz przyszli beneficjenci muszą zadeklarować udział w nim.

Drugi z ogłoszonych konkursów jest adresowany do Lokalnych Grup Działania. Na projekty w ramach tego konkursu przeznaczono 6,7 mln.

Fundusze Europejskie - Pomoc od sąsiada
- Istotą projektów ma być odpowiedź na już rozpoznane problemy i potrzeby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem - wyjaśnia Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW. - Kluczowa kwestia to aby zaproponowane rozwiązania dotyczące świadczenia usług społecznych prowadziły do przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej - podkreśla.

W ramach projektu, w zależności od potrzeb beneficjent może wspierać na przykład rodzinę borykającą się z z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Działania, które mogą zostać podjęte to zapewnienie usług asystenta rodziny, tworzenie grup wsparcia, konsultacje czy poradnictwo. Jednocześnie - obok działań doskonalących umiejętności wychowawcze rodziców beneficjenci mogą wspierać i rozwijać rodzinne formy opieki nad dziećmi, takie jak m.in. rodziny zastępcze czy rodziny terapeutyczne.

Kolejną ważną grupą odbiorców usług społecznych służących włączeniu społecznemu są osoby z niepełnospra-wnościami.

- Najważniejszym aspektem świadczonej pomocy jest umożliwienie pozostania osób niesamodzielnych, w tym osób starszych, osób z niepełnospra-wnością w swoim środowisku - podkreśla Sylwia Wójcik. - Istotny zatem jest rozwój usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania - dodaje.

Mają temu służyć takie działania, jak likwidowanie barier architektonicznych, usługi dowożenia posiłków, a także poprzez wsparcie udzielane faktycznym opiekunom, czyli na ogół członkom rodzin, którzy na co dzień opiekują się osobami niesamodzielnymi lub osobami z niepełnosprawnością.

Inne formy wsparcia, które mogą stanowić część projektów, to mieszkania chronione bądź wspomagane. Te ostatnie mogą mieć formę na przykład mieszkań treningowych, w których osoby opuszczające np. domy dziecka czy rodziny zastępcze, ale też osoby niepełnosprawne uczą się żyć samodzielnie - prowadzić gospodarstwo domowe, planować wydatki itp.

W mieszkaniu chronionym osoby niesamodzielne czy z niepełnosprawnością otrzymają pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.

Fundusze Europejskie - Aktualne konkursy

Ogłoszenia o konkursach i ich regulaminy można znaleźć na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory

Wnioski w obu konkursach na projekty w ramach Poddziałania 7.2.2 można składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) od 31 marca do dnia 28 kwietnia, do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

W ciągu pięciu dni roboczych od złożenia elektronicznej wersji wniosku należy dostarczyć jego papierową wersję do Sekretariatu Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142). Można to zrobić od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem, bądź przesyłką kurierską.

tekst alternatywny

Zmieniamy Wielkopolskę

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!